حضور صنایع لوله سبز چابهار در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-6 لغایت 9 مرداد ۹8

خلاصه خبر

تاریخ انتشار : 1397/03/19

حضور صنایع لوله سبز چابهار در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران- 6 لغایت 9 مرداد ۹8

حضور صنایع لوله سبز چابهار در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-6 لغایت 9 مرداد ۹8

حضور صنایع لوله سبز چابهار در  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-6 لغایت 9 مرداد ۹8